SFS 2014:1206 Förordning om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

141206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:646) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 a § förordningen (2001:646) om behandling

av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

6 a §

1

Uppgifter som behandlas med stöd av bestämmelserna i artikel 5 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 okto-
ber 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenska-
pen, ska lämnas ut till Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:353.

SFS 2014:1206

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014