SFS 2014:1207 Förordning om ändring i förordningen (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge

141207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1054) om
gränstullsamarbete med Norge;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2002:1054) om gränstull-

samarbete med Norge ska ha följande lydelse.

13 §

Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om bistånd av Polis-

myndigheten ska gälla på svenskt territorium även då det är fråga om ut-
övande av tulltjänst för norsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas
av svensk eller norsk tullpersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1207

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014