SFS 2014:1208 Förordning om ändring i förordningen (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

141208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:791) om
behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2005:791) om behand-

ling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ska ha följande
lydelse.

6 §

Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbe-

vakningen och Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdata-
basen som behandlas med stöd av 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

7 §

�&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som
behandlas med stöd av 7 § 2 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och som förekommer i en förun-
dersökning under ledning av åklagare vid �&klagarmyndigheten eller Eko-
brottsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1208

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014