SFS 2014:1209 Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

141209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägtrafikskatteförordningen
(2006:242);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 12 § vägtrafikskatteförordningen (2006:242) ska

ha följande lydelse.

12 §

Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första

eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska förvaras hos Polis-
myndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas

att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§
vägtrafikskattelagen. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten
förstöra dem.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1209

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014