SFS 2014:1210 Förordning om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

141210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:527) om
uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller
utförsel av skjutvapen;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2006:527) om uppgiftsskyl-

dighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen ska ha följande
lydelse.

1 §

Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning

lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur
Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1210

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014