SFS 2014:1212 Förordning om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

141212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:123) med
reglemente för militärpolisen;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 7–9 och 11 §§ förordningen (1980:123)

med reglemente för militärpolisen ska ha följande lydelse.

4 §

Militärpolisen omfattar militär personal som har utbildats för polistjänst

vid Försvarsmakten och anställda vid Polismyndigheten som enligt särskilda
föreskrifter ställs till Försvarsmaktens förfogande.

5 §

Militärpolisen ska samarbeta med Polismyndigheten och Säkerhetspoli-

sen i den utsträckning som det behövs.

Chefen för en avdelning ur militärpolisen ska samråda med Polismyndig-

heten respektive Säkerhetspolisen när det finns skäl för det.

7 §

1

Om inte särskilda omständigheter hindrar det, ska Polismyndigheten på

begäran av Försvarsmakten ge militärpolisen möjlighet att i utbildningssyfte
medverka vid trafikövervakning.

8 §

När en militärpolisman fullgör polisuppgifter, ska han eller hon, om inte

annat föranleds av uppgifterna, till uniformen bära en armbindel eller ett mot-
svarande tecken som tydligt anger hans eller hennes befattning som militär-
polisman. Han eller hon ska också medföra en legitimationshandling som vi-
sar att han eller hon är militärpolisman.

9 §

En disciplinansvarig är på begäran av en militärpolisman skyldig att

uppge sitt namn, sitt personnummer, sin tjänstegrad och det förband eller
motsvarande som han eller hon tjänstgör vid.

11 §

2

En militärpolisman är, då han eller hon fullgör uppgifter enligt 1 §, att

anse som polisman. Det som är föreskrivet om polismän gäller därför i till-
lämpliga delar också för militärpolismän som fullgör sådana uppgifter.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns bestämmelser om förordnande

av en militärpolisman som trafikpost.

Vid tillämpning av 41 och 47 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m. är en militärpolisman att anse som förman i förhål-
lande till varje disciplinansvarig som tjänstgör i Försvarsmakten.

1 Senaste lydelse 1994:392.

2 Senaste lydelse 2009:233.

SFS 2014:1212

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1212

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)