SFS 2014:1213 Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

141213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:756) om
Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av
Sveriges territorium under fred och neutralitet,
m.m. (IKFN-förordning);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 10, 12, 27, 28, 46, 53, 60, 61 och 68 §§ förord-

ningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sve-
riges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning) ska ha
följande lydelse.

10 §

Om utländsk militär personal i andra fall än som avses i 9 § anträffas

inom svenskt territorium och det finns misstanke om att personalen saknar
rätt att resa in eller vistas i Sverige, ska dessa omhändertas och avväpnas. Åt-
gärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten begär det,
ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder.

12 §

Om ett utländskt militärt fordon påträffas inom svenskt territorium

utan att ha rätt att vara där, ska det hållas kvar. Om personal som medföljer
fordonet saknar rätt att resa in eller vistas i Sverige, ska personalen omhänder-
tas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polis-
myndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgär-
der.

27 §

1

Ett utländskt statsluftfartyg som i strid med tillträdesförordningen

(1992:118) har landat inom svenskt territorium ska hållas kvar. Militär perso-
nal ombord ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polis-
myndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska personalen hållas kvar i
avvaktan på vidare åtgärder.

28 §

2

Om ett svenskt eller utländskt handelsfartyg misstänks ha brutit mot

sjötrafikförordningen (1986:300) eller mot föreskrifter som har meddelats
med stöd av förordningen eller om ett utländskt handelsfartyg har överträtt
skyddslagen (2010:305), ska fartygets befälhavare eller annan som svarar för
fartygets framförande upplysas om gällande bestämmelser. Förhållandet ska
anmälas till Polismyndigheten. På begäran av Polismyndigheten ska För-
svarsmakten lämna biträde vid prejning, visitering och andra åtgärder som
Polismyndigheten får vidta, om Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det.

1 Senaste lydelse 1992:119.

2 Senaste lydelse 2010:648.

SFS 2014:1213

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1213

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

46 §

När ett statsfartyg hålls kvar ska personalen omhändertas och avväp-

nas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndigheten be-
gär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om det är
nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt.

53 §

En krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd och behöver landa ska

anvisas landningsplats.

Om luftfartyget landar ska det hållas kvar. Personalen ska omhändertas och

avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyndighe-
ten begär det, ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder. Om
det är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt. Det som nu har
sagts gäller inte ambulansluftfartyg.

60 §

Om ett uppbringat fartyg friges enligt 56 eller 57 §, ska den prisbesätt-

ning som satts ombord på fartyget av den krigförande staten omhändertas och
avväpnas. Detsamma gäller besättning och krigsfångar på fartyg som hålls
kvar enligt 59 §. Åtgärden ska anmälas till Polismyndigheten. Om Polismyn-
digheten begär det, ska de omhändertagna hållas kvar i avvaktan på vidare åt-
gärder. Om det är nödvändigt får Försvarsmakten tillgripa vapenmakt.

61 §

3

Ett utländskt handelsfartyg ska avvisas från svenskt territorium om

det utan att ha rätt till det befinner sig inom

1. en del av territoriet som enligt regeringens förordnande är förbjudet om-

råde,

2. svenskt inre vatten i fråga om vilket Försvarsmakten har föreskrivit att

särskilt tillstånd för tillträde behövs.

Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.
Svenska fartyg som begår motsvarande överträdelser ska prejas och visite-

ras och åtgärden anmälas till Polismyndigheten.

68 §

Om ett utländskt civilt luftfartyg har landat inom svenskt territorium

utan att vara berättigat till det, ska luftfartyget hållas kvar. Besättning och
passagerare ska omhändertas och avväpnas. Åtgärden ska anmälas till Polis-
myndigheten. Om Polismyndigheten begär det, ska de omhändertagna hållas
kvar i avvaktan på vidare åtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1994:533.