SFS 2014:1214 Förordning om ändring i förordningen (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

141214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:124) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1983:124) om Kustbe-

vakningens medverkan vid polisiär övervakning ska ha följande lydelse.

3 §

1

För kustbevakningstjänstemän som utför övervakning enligt 1 § gäller

10, 13 och 14 §§ polisförordningen (2014:1104).

Om kustbevakningstjänstemän får kännedom om ett brott mot någon av de

föreskrifter som avses i 1 §, ska de lämna en rapport om detta till sin förman
så snart som möjligt. Rapporteftergift får lämnas under samma förutsättningar
som anges i 9 § andra stycket polislagen (1984:387).

4 §

2

Kustbevakningen meddelar efter samråd med Polismyndigheten de yt-

terligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1563.

2 Senaste lydelse 1988:486.

SFS 2014:1214

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014