SFS 2014:1215 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

141215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 18 § totalförsvarets folkrättsförordning ska ha

följande lydelse.

18 §

1

Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Tullverket och Statens
jordbruksverk ska under fredstid meddela de föreskrifter och vidta de förbere-
delser som behövs inom respektive verksamhetsområde för att personalen ska
kunna förses med identitetskort och kännetecken enligt 17 §.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna förberedel-

serna inom totalförsvarets civila del.

Försvarsmakten ska efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser i övrigt som be-
hövs för att den personal som anges i 13 § vid behov ska kunna förses med
identitetskort som utvisar den folkrättsliga ställningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1007.

SFS 2014:1215

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014