SFS 2014:1216 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

141216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 27 och 28 §§ tillträdesförordningen (1992:118)

ska ha följande lydelse.

27 §

1

Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och

luftfartsmyndigheter ska snarast möjligt rapportera till Försvarsmakten om ut-
ländska statsfartyg, statsluftfartyg eller militära fordon

1. iakttas inom eller i anslutning till svenskt territorium, eller
2. överträder bestämmelserna i denna förordning.

28 §

2

Polismyndigheten, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Tullver-

ket får inom sina respektive verksamhetsområden meddela närmare föreskrif-
ter för rapporteringen enligt 27 §, efter hörande av Försvarsmakten.

Försvarsmakten får, efter hörande av berörda civila myndigheter, meddela

föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:514.

2 Senaste lydelse 2008:1088.

SFS 2014:1216

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014