SFS 2014:1217 Förordning om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

141217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd
för landskapsinformation;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1993:1745) om skydd för

landskapsinformation ska ha följande lydelse.

3 §

1

Försvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveri-

ges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska in-
stitut, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utföra fotografering och
liknande registrering från luftfartyg enligt 4 § lagen om skydd för landskaps-
information.

Frågor om tillstånd i övrigt till sådan registrering prövas av Försvarsmak-

ten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:698.

SFS 2014:1217

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014