SFS 2014:1218 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

141218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 § och 9 kap. 1 § förord-

ningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

1

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med att en total-

försvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbild-
ning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring
eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för
kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, till
hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndig-
het, en kommun eller ett landsting där grundutbildningen ska genomföras.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt lämna upp-

gifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska ar-
betsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare
på en sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda
den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska också vid samma tidpunkt och

till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotogra-
fisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som myndigheten för
över sådana uppgifter. En sådan uppgift ska på begäran även lämnas till Polis-
myndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten,
Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

4 kap.

5 §

2

Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att Total-

försvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller ett landsting får begära
vissa uppgifter av totalförsvarspliktiga.

En totalförsvarspliktig är även skyldig att lämna uppgifter enligt 2 kap. 1 §

lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket,
Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energi-
myndighet och Affärsverket svenska kraftnät.

1 Senaste lydelse 2010:1473.

2 Senaste lydelse 2010:1473.

SFS 2014:1218

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1218

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

9 kap.

1 §

3

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt får meddelas i fråga om

1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrel-

sen efter hörande av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,

2. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomfö-

rande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska
fullgöras hos Försvarsmakten,

3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomfö-

rande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av So-
cialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna för-
ordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,

4. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och

civilplikt hos Försvarsmakten av denna,

5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det

civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hö-
rande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 §
denna förordning,

6. hämtning, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet efter hörande av

Polismyndigheten,

7. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen om totalförsvarsplikt, av

Arbetsförmedlingen, och

8. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1473.