SFS 2014:1219 Förordning om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

141219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:31) om statliga
myndigheters skjutvapen m.m.;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 7, 17 och 18 §§ och rubriken närmast före 17 §

förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

7 §

Om ett skjutvapen har förlorats, ska myndigheten noga utreda förlusten.

Myndigheten ska anmäla saken till Polismyndigheten om det inte är uppen-
bart att en anmälan är onödig.

Information till Polismyndigheten

17 §

1

Försvarsmakten ska informera Polismyndigheten om sådana militära

skjutvapen som har tilldelats hemvärnspersonal och som förvaras i bostäder.
Informationen ska avse vapentyp samt namn och adress på den person som
har vapnet.

18 §

2

Försvarsmakten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för

tillämpningen av denna förordning för Försvarets materielverk, Totalförsva-
rets forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens mari-
tima museer.

Polismyndigheten får meddela sådana föreskrifter som anges i första

stycket för andra statliga myndigheter än de som anges där. Föreskrifter som
rör Säkerhetspolisen ska meddelas i samråd med myndigheten. Innan Polis-
myndigheten meddelar föreskrifter som rör andra myndigheter ska den höra
dessa. I fråga om beredskapsvapen ska Polismyndigheten också höra För-
svarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1565.

2 Senaste lydelse 2013:545.

SFS 2014:1219

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014