SFS 2014:1220 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

141220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 4 och 7 §§ förordningen (1996:927)

med bestämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

Om ett ingripande på allmän plats kan antas orsaka större allmän upp-

märksamhet, får ingripandet göras endast om förseelsen är att anse som all-
varlig.

Ingripanden på allmän plats för att upprätthålla allmän ordning får göras

endast om någon polisman, vaktpersonal eller ordningspatrull inte är omedel-
bart tillgänglig eller om ingripandet görs för att hjälpa dessa.

7 §

För övervakning av den militära personalens uppförande på allmän plats

får Försvarsmakten på begäran av Polismyndigheten sända ut en särskild ord-
ningspatrull.

På tåg, fartyg eller luftfartyg tjänstgör ordningspatruller enligt Försvars-

maktens bestämmande på begäran av det berörda trafikföretaget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2014:1220

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014