SFS 2014:1221 Förordning om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

141221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1229) om
behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att bilagorna 1 och 2 till förordningen (1998:1229)

om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande ly-
delse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2014:1221

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1221

Bilaga 1

1

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha direktåtkomst
till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter
som anges i bilagan.

1 Senaste lydelse 2012:795. Ändringen innebär bl.a. att ”Rikspolisstyrelsen” tas bort ur
förteckningen.

Enhet med
direktåtkomst

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt 9 §
första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

------------
Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Polismyndigheten

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1, 4, 11 och 12

Regeringskansliet

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Socialstyrelsen

p. 2 och 3

p. 1, 4, 6 och 11

Säkerhetspolisen

p. 1 och 2

p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12

Trafikverket

p. 2

p. 1, 4, 9, 11 och 12

-----------

background image

3

SFS 2014:1221

Bilaga 2

2

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra in de person-
uppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvarsplik-
tiga och rätta dessa.

2 Senaste lydelse 2012:795. Ändringen innebär bl.a. att ”Rikspolisstyrelsen” tas bort ur
förteckningen.

Enhet med rätt att föra
in uppgifter och rätta
dessa

Personkategori enligt
8 § första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

Personuppgift enligt 9 §
första stycket lagen
(1998:938) om behand-
ling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga

------------
Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Polismyndigheten

p. 1 och 2

p. 1, 11 och 12

Posten Aktiebolag

p. 2

p. 1 och 11

Regeringskansliet

p. 2

p. 1 och 11

Säkerhetspolisen

p. 2

p. 1 och 11

Trafikverket

p. 2

p. 1 och 11

-----------

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014