SFS 2014:1222 Förordning om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

141222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:375) om
Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:375) om Försvars-

maktens stöd till civil verksamhet

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § ska ha följande lydelse.

4 §

Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till Polismyndigheten, Säker-

hetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt
kommuner och landsting.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2014:1222

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014