SFS 2014:1223 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

141223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 8 §, 4 kap. 1 och 11 §§ och 5 kap. 1 § för-

ordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

En kommun ska biträda vid den utredning som Polismyndigheten eller

någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid vilken kommu-
nen ska ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av ett tillbud till en
sådan olycka.

4 kap.

1 §

Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst.

Polismyndigheten ska upprätta ett program för fjällräddningstjänsten. Pro-

grammet ska innehålla

1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig

för att göra räddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, landsting, andra statliga myn-

digheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och

avser att skaffa sig.

11 §

Polismyndigheten ansvarar för efterforskning av försvunna personer i

fall som avses i 4 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Polismyndigheten ska upprätta ett program för efterforskningen. Program-

met ska innehålla

1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig

för att göra räddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, andra statliga myndigheter och

berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och

avser att skaffa sig.

SFS 2014:1223

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1223

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 kap.

1 §

1

I fråga om den statliga räddningstjänsten utövas den centrala tillsynen

över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen av

1. Polismyndigheten när det gäller fjällräddningstjänsten och efterforsk-

ning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen om skydd mot
olyckor,

2. Transportstyrelsen när det gäller flygräddningstjänsten och sjörädd-

ningstjänsten,

3. Kustbevakningen när det gäller miljöräddningstjänsten till sjöss.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsynen över frågor

som rör samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1220.