SFS 2014:1224 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

141224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 7, 10, 17 och 18 §§ förordningen (2006:311) om

transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

7 §

1

Behöriga myndigheter är

1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva äm-

nen,

2. Polismyndigheten efter samråd med kommunens organisation för rädd-

ningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1, när det gäller

a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt

område,

b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbe-

byggt område, och

c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlings-

plats vid transport av vissa slag av farligt gods,

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som be-

handlas i 8 § första stycket 1 och i frågor som behandlas i 8 § första stycket 2,
och

4. Transportstyrelsen i frågor som behandlas i 8 § första stycket 3 och 4.
Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

10 §

2

Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att

lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen följs:

1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstranspor-

ter,

2. Polismyndigheten: transporter på land utom järnvägstransporter,
3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare

transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter,

4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för

samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transport-
skydd samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt
gods på väg och i terräng.

1 Senaste lydelse 2011:1013.

2 Senaste lydelse 2013:544.

SFS 2014:1224

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1224

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om

transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsynsmyn-

digheternas verksamhet och bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter
som utövar tillsyn över transporter på land. När det gäller tillsynen över ut-
bildning och examination vid gymnasieskolan och kommunal vuxenutbild-
ning ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samråda med Statens
skolinspektion.

17 §

Polismyndigheten och Kustbevakningen får meddela de ytterligare fö-

reskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt
gods och av denna förordning som behövs för Polismyndighetens respektive
Kustbevakningens tillsynsverksamhet.

18 §

3

Har föreskrifter meddelats om krav på tillstånd eller anmälan med

stöd av 20 § andra stycket 12 lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
får transportmyndigheterna uppdra åt Polismyndigheten att pröva ärenden om
tillstånd eller att ta emot anmälningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar sådana ärenden om tillstånd och tar

emot anmälningar som avser farligt gods som består av eller innehåller radio-
aktiva ämnen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:467.