SFS 2014:1225 Förordning om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

141225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:639) om
utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:639) om utrymning och

inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med

Försvarsmakten och Polismyndigheten meddela föreskrifter för hur utrym-
ning ska planläggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med Försvars-

makten besluta om vilka områden som ska planläggas för utrymning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1022.

SFS 2014:1225

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014