SFS 2014:1226 Förordning om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

141226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:260) om
behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära
säkerhetstjänst;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:260) om behandling av

personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och mili-
tära säkerhetstjänst ska ha följande lydelse.

9 §

Säkerhetspolisen får, i den omfattning som Försvarsmakten beslutar, ha

direktåtkomst till sådana uppgifter i en uppgiftssamling för säkerhetsskydds-
tjänst som avses i 1 kap. 10 § första stycket 5 lagen (2007:258) om behand-
ling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet
och militära säkerhetstjänst. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbe-
hållen de personer inom Säkerhetspolisen som på grund av sina arbetsuppgif-
ter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2014:1226

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014