SFS 2014:1228 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

141228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skyddsförordningen (2010:523);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 14 och 15 §§ skyddsförordningen (2010:523)

ska ha följande lydelse.

14 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

skyddslagen (2010:305) i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om

godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,

2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skydds-
objekt som är militära fartyg och luftfartyg samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–5
skyddslagen, och

3. utformningen av skyltar.
Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska Po-

lismyndigheten och Säkerhetspolisen höras.

15 §

Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela före-

skrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om

godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens per-
sonal, och

2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i 14 § första

stycket 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2014:1228

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014