SFS 2014:1229 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

141229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 10, 13, 14 och 20 §§ förordningen

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

2 §

Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explo-

siva varor gäller inte plastiska sprängämnen som

1. i små mängder behövs enbart för
a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen,
b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling eller provning av

utrustning för detektering av sprängämnen, eller

c) forensiska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder eller

rättsvetenskapliga ändamål,

2. hanteras av tillsynsmyndigheterna i samband med deras tillsyn över

dessa, eller

3. utgör beståndsdel i godkända militära anordningar som innehas av För-

svarsmakten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen den 1 januari 2007 el-
ler som tillverkats inom tre år därefter.

För att få utnyttja undantagen i första stycket 1 krävs tillstånd från Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap.

10 §

Förlust av explosiva varor ska omedelbart anmälas till Polismyndighe-

ten.

Den som får tillgång till explosiva varor utan tillstånd ska omedelbart un-

derrätta Polismyndigheten.

13 §

En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga
och explosiva varor som sker som ett led i tillsynen. Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd till hantering av explosiva varor.

Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd till sådan hante-

ring av explosiva varor som sker i samband med beslag av sådana varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinsti-

tut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för

1. tillverkning av explosiva varor,
2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med

tillverkning,

SFS 2014:1229

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1229

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och
4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.

14 §

Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun

meddelar ett tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska
de, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt, samråda med var-
andra och med

1. de andra kommunala eller statliga myndigheter som berörs av ärendet,

och

2. Polismyndigheten.
När ett tillståndsärende i fråga om explosiva varor inleds ska tillståndsmyn-

digheten underrätta Polismyndigheten.

20 §

När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsut-

övare får verksamheten fortsätta att bedrivas enligt ett tidigare meddelat till-
stånd under förutsättning att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmälts till
tillståndsmyndigheten och att en ansökan om nytt tillstånd lämnas in senast
tre månader efter att bytet har skett. Tillståndsmyndigheten ska underrätta Po-
lismyndigheten när en anmälan om byte av verksamhetsutövare har kommit
in till myndigheten.

När en fysisk person som haft tillstånd till hantering av brandfarliga eller

explosiva varor har avlidit ska dödsboet skyndsamt underrätta tillståndsmyn-
digheten om detta. Dödsboet får fortsätta att hantera de tillståndspliktiga va-
rorna enligt det tidigare meddelade tillståndet även om föreståndare saknas.
Hanteringen får dock pågå i högst tre månader efter dödsfallet om inte döds-
boet ansöker om ett nytt tillstånd. Innan frågan om nytt tillstånd prövats får
dock endast sådan hantering ske som är nödvändig för förvaltningen av döds-
boet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)