SFS 2014:1230 Förordning om ändring i kustbevakningsdataförordningen (2012:146)

141230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kustbevakningsdataförordningen
(2012:146);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § kustbevakningsdataförordningen (2012:146)

ska ha följande lydelse.

9 §

Polismyndigheten, Tullverket, Havs- och vattenmyndigheten, Natur-

vårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sjöfartsver-
ket, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten får medges direktåtkomst
till personuppgifter som Kustbevakningen behandlar för att samordna civila
behov av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda
myndigheter. Om Kustbevakningen medger direktåtkomst gäller det som
anges i 5 kap. 5 § kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2014:1230

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014