SFS 2014:1231 Förordning om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

141231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kulturmiljöförordningen
(1988:1188);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 8 § kulturmiljöförordningen (1988:1188)

1 ska

ha följande lydelse.

8 §

2

Om länsstyrelsen, Polismyndigheten eller Kustbevakningen tar emot

ett fornfynd eller en anmälan om fornfynd ska Riksantikvarieämbetet genast
underrättas skriftligen om detta. Underrättelsen ska innehålla en kortfattad be-
skrivning av fornfyndet och av fyndplatsen samt upphittarens namn och
adress. Har upphittaren lämnat ytterligare uppgifter om omständigheterna vid
fyndet, ska dessa uppgifter bifogas. Upphittaren ska få en kopia av under-
rättelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:554.

2 Senaste lydelse 2013:554.

SFS 2014:1231

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014