SFS 2014:1232 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

141232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 22, 28 d, 36, 38, 40, 40 a, 52, 53 och 58 §§ jakt-

förordningen (1987:905)

1 ska ha följande lydelse.

22 §

Skjutvapen får inte medföras vid färd med motordrivet fordon i ter-

räng. Förvaras ett skjutvapen i ett motordrivet fortskaffningsmedel får det inte
finnas ammunition i vapnets patronläge eller magasin.

Första stycket gäller inte
1. bevakningspersonal, militär personal eller en polisman under tjänsteut-

övning,

2. vid sådan jakt som bedrivs med stöd av bestämmelserna i 20 §, eller
3. när undantag medgetts med stöd av 21 §.
Första stycket första meningen gäller inte heller vid sådan transport av fällt

vilt som sker med stöd av 1 § andra stycket 5 terrängkörningsförordningen
(1978:594).

28 d §

2

Den som i fall som avses i 28–28 b §§ har dödat ett djur ska snarast

möjligt anmäla händelsen till länsstyrelsen. Djuret får inte flyttas utan medgi-
vande från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska anmäla händelsen till Polismyndigheten, om det finns

misstanke om brott.

36 §

3

Den som har påträffat ett dött djur av sådan art som avses i 33 § första

stycket eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat ett så-
dant djur ska, utom i fall som avses i 28 d §, snarast möjligt anmäla händelsen
till Polismyndigheten, oberoende av vem djuret tillfaller. Detsamma gäller i
fråga om älg eller hjort när djuret är fredat.

Får en markägare veta att ett djur som avses i 33 § har omhändertagits eller

påträffats på hans eller hennes marker, är markägaren skyldig att förvissa sig
om att en anmälan har gjorts eller själv göra en anmälan. En arrendator och en
jakträttshavare har samma skyldighet.

38 §

4

När Polismyndigheten har tagit emot en anmälan enligt 36 § ska den

se till att djuret tas om hand. Detsamma gäller länsstyrelsen när den har tagit

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2013:149.

3 Senaste lydelse 2013:149.

4 Senaste lydelse 2013:149.

SFS 2014:1232

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1232

emot en anmälan enligt 28 d §. Naturvårdsverket ska genom föreskrifter eller
beslut i det enskilda fallet bestämma hur omhändertagna djur ska hanteras.

40 §

5

Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter,

vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett mo-
torfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplat-
sen och underrätta Polismyndigheten. Har ett sådant djur varit inblandat i en
sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvalta-
ren, i stället för att märka ut olycksplatsen, i samband med underrättelse till
Polismyndigheten ange var olycksplatsen är belägen.

Har Polismyndigheten underrättats om att det har inträffat en sammanstöt-

ning med ett djur av en art som anges i första stycket eller i 33 § första
stycket, får myndigheten uppdra åt någon annan att eftersöka djuret. Berörd
jakträttshavare eller markägare ska om möjligt underrättas om beslutet.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter som rör annat än Polismyndighe-

tens medverkan vid eftersök av djur av sådan art som avses i första stycket
och i 33 § första stycket. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårds-
verket höra Polismyndigheten.

40 a §

6

Ur viltvårdsfonden får ersättning lämnas för

1. Polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på annat sätt spåra,

döda eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 § och kostnader för ef-
tersök enligt 40 § andra stycket, och

2. kostnader med anledning av en anmälan enligt 36 §.
Ersättning ur fonden får även lämnas till den som har hjälpt Polismyndig-

heten vid eftersök, dock inte till den som har skadskjutit det djur som efter-
söktes eller till deltagarna i det jaktlag som han eller hon tillhör.

Beslut om ersättning enligt första stycket meddelas av Polismyndigheten.

Naturvårdsverket får efter att ha hört Polismyndigheten meddela föreskrifter
om ersättning.

Om ett djur överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution för

forskning eller undervisning, Statens veterinärmedicinska anstalt eller annan
mottagare, ersätts kostnaderna för överlämnandet av mottagaren.

52 §

7

Den som jagar ska ha med sig sitt jaktkort. Kortet ska på uppmaning

visas för en polisman, jakttillsynsman, naturvårdsvakt, tillsynsman i national-
park eller naturreservat, kustbevakningstjänsteman, tulltjänsteman eller för
den som äger eller innehar marken eller har jakträtten där.

53 §

Jakttillsynsman förordnas av länsstyrelsen i det län där han eller hon

har sin hemvist. Förordnandet får omfatta ett eller flera län.

Föreskrifter om förordnande och utbildning av jakttillsynsmän och om de-

ras utrustning meddelas av Polismyndigheten.

5 Senaste lydelse 2012:154.

6 Senaste lydelse 2009:1265.

7 Senaste lydelse 2009:655.

background image

3

SFS 2014:1232

58 §

8

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. I fråga om följande beslut enligt denna
förordning gäller dock

1. att beslut enligt 3 § fjärde stycket, 4 §, om beslutet avser annat än regist-

rering av kronhjortsområde, 9 § andra och tredje styckena, 12 a § tredje
stycket, 15 §, 21 § andra stycket, 24 a §, 30 §, 38 §, 40 a § tredje stycket, 47 §
första stycket och 52 d § samt Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat
ärende inte får överklagas,

2. att andra beslut av Polismyndigheten än sådana beslut som avses under 1

får överklagas hos länsstyrelsen, och

3. att andra beslut av länsstyrelsen än sådana beslut som avses under 1 eller

som avser avgift enligt 52 b och 52 c §§ får överklagas hos Naturvårdsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:297.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014