SFS 2014:1233 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

141233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 71 § djurskyddsförordningen (1988:539)

1 ska ha

följande lydelse.

71 §

2

Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar för att be-

sluta om förbud att ha hand om djur enligt 29 § djurskyddslagen (1988:534),
ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan
ska innehålla en redogörelse för omständigheterna i ärendet.

Första stycket gäller också om det finns förutsättningar för att omhänderta

djur enligt 31 § djurskyddslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:818.

2 Senaste lydelse 2008:1051.

SFS 2014:1233

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014