SFS 2014:1234 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

141234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 a kap. 3 §, 5 kap. 1 d och 1 e §§ förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande ly-
delse.

2 a kap.

3 §

1

Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas:

1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
3. spö och drag, och
4. håv på fångstplatser enligt bilaga 3.
Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och

metoder användas:

1. fasta redskap i havsområdet,
2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
3. förankrade nät i havsområdet och inom älvområdets lugnvatten, sel och

sjöar,

4. lak- och gäddkrok och lakryssja,
5. not i havsområdet,
6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
7. mjärde och småryssja,
8. spö och drag samt pilk, och
9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.
Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap användas samti-

digt. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom
räckhåll för fiskaren.

Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt bilaga 3

är det tillåtet att iordningställa fångstplatsen för fisket i den omfattning som är
nödvändig för fiskets utförande. Vid iordningställandet får fiskande redskap
inte användas om avsikten är att fånga fisk med dem under iordningställandet.
Den som avser att iordningställa en fångstplats ska senast sju dagar innan ar-
betet påbörjas meddela sin avsikt till Polismyndigheten.

1 Senaste lydelse 2010:1114.

SFS 2014:1234

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1234

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 kap.

1 d §

2

Havs- och vattenmyndigheten ska snarast underrätta Polismyndighe-

ten och åklagare om beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen
(1993:787).

1 e §

3

Kustbevakningen och Polismyndigheten ska lämna sådana uppgifter

till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan antas behöva vid prövning
av frågor om

1. sanktionsavgifter,
2. tilldelning av prickar,
3. fiskelicenser, personliga fiskelicenser och andra särskilda tillstånd, och
4. förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och 52–56 §§ fiskelagen

(1993:787).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:525.

3 Senaste lydelse 2014:1061.