SFS 2014:1235 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

141235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel
av levande djur m.m.;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1994:1830) om införsel av le-

vande djur m.m. ska ha följande lydelse.

8 §

1

Om gods måste lastas ur på annan plats eller på annat sätt än som före-

skrivs i förordningen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förord-
ningen, ska Tullverket eller Polismyndigheten begära besked hos en officiell
veterinär om vilka åtgärder som ska vidtas i avvaktan på Jordbruksverkets be-
slut om vad man ska göra med godset. Om det är nödvändigt ska veterinären
besikta platsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:531.

SFS 2014:1235

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014