SFS 2014:1236 Förordning om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

141236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn
över hundar;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över

hundar ska ha följande lydelse.

11 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utredning enligt 12 och

18 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1236

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014