SFS 2014:1237 Förordning om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

141237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i terrängkörningsförordningen
(1978:594);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 13 och 17 §§ terrängkörningsförordningen

(1978:594)

1 ska ha följande lydelse.

13 §

Den som medgetts undantag från förbud som meddelats med stöd av

1 § andra stycket terrängkörningslagen (1975:1313) är skyldig att inom det
område där undantaget gäller på uppmaning av en naturvårdsvakt eller en po-
lisman visa upp beslutet eller på annat sätt visa att undantag har medgetts.

17 §

2

Naturvårdsvakt som avses i 3 a § terrängkörningslagen (1975:1313)

förordnas av länsstyrelsen i det län där naturvårdsvakten har sin hemvist.

Polismyndigheten får, efter samråd med Naturvårdsverket, meddela före-

skrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter och deras utrust-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:713.

2 Senaste lydelse 1998:1288.

SFS 2014:1237

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014