SFS 2014:1238 Förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

141238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1053) om
användning av vattenskoter;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 4 och 4 a §§ förordningen (1993:1053) om an-

vändning av vattenskoter

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter om användning av vattensko-

ter inom ett vattenområde ska länsstyrelsen höra Sjöfartsverket, Kustbevak-
ningen, Transportstyrelsen och berörda kommuner i den omfattning som be-
hövs.

Länsstyrelsen ska underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transport-

styrelsen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Polismyndig-
heten om de föreskrifter som meddelats.

4 a §

3

Länsstyrelsen får efter samråd med kommunen och Polismyndighe-

ten medge att vattenskotrar får användas tillfälligt för tävling eller uppvisning
utanför vattenområden som avses i 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:607.

2 Senaste lydelse 2011:623.

3 Senaste lydelse 1996:318.

SFS 2014:1238

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014