SFS 2014:1239 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

141239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bilskrotningsförordningen
(2007:186);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 § bilskrotningsförordningen (2007:186) ska ha

följande lydelse.

6 §

En ansökan om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där bil-

skrotningsverksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Länsstyrelsen ska ge kommunen och Polismyndigheten tillfälle att yttra sig

över ansökan. Om sökanden avser att till någon del utföra bilskrotningsverk-
samhet vid en anläggning i ett annat län, ska även länsstyrelsen i det länet ges
tillfälle att yttra sig över ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1239

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014