SFS 2014:1240 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

141240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 60 § artskyddsförordningen (2007:845) ska ha

följande lydelse.

60 §

1

Statens jordbruksverk får, om det behövs av artskydds- eller djur-

skyddsskäl, meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur
och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott enligt 29 kap. miljö-
balken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning
(EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska

verket höra Naturvårdsverket, Tullverket, Polismyndigheten och, om före-
skriften gäller djur eller växter som lever i hav eller vatten, Havs- och vatten-
myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:636.

SFS 2014:1240

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014