SFS 2014:1241 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

141241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

25 §

1

I fråga om myndigheter som hör till Justitiedepartementet ska ett mil-

jöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Allmänna reklamationsnämnden,
2. Brottsförebyggande rådet,
3. Brottsoffermyndigheten,
4. Datainspektionen,
5. Domstolsverket,
6. Ekobrottsmyndigheten,
7. Justitiekanslern,
8. Konsumentverket,
9. Kriminalvården,
10. Migrationsverket,
11. Polismyndigheten,
12. Revisorsnämnden,
13. Rättsmedicinalverket,
14. Säkerhetspolisen,
15. Valmyndigheten, och
16. �&klagarmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 1�4, 7, 12 och 15 får ha ett för-

enklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:80.

SFS 2014:1241

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014