SFS 2014:1242 Förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

141242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1474) om
viltförvaltningsdelegationer;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2009:1474) om viltförvalt-

ningsdelegationer ska ha följande lydelse.

6 §

En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av

1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av

landstinget,

2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och ille-

gal jakt och som utses efter förslag av Polismyndigheten,

3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
4. en ledamot som representerar naturvårdsintresset,
5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism, och
8. en ledamot som representerar skogsnäringen.
Ledamöterna i första stycket 3�8 ska utses efter förslag av den eller de be-

rörda intresseorganisationerna i länet.

I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt

första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1242

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014