SFS 2014:1244 Förordning om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

141244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska
uppgifter angående vägtrafikolyckor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1�3 §§ kungörelsen (1965:561) om statistiska

uppgifter angående vägtrafikolyckor ska ha följande lydelse.

1 §

1

Om en vägtrafikolycka med personskada har inträffat, ska Polismyn-

digheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast sju dagar ef-
ter det att Polismyndigheten fått kännedom om olyckan.

2 §

2

Om ett dödsfall har inträffat till följd av en vägtrafikolycka, ska Polis-

myndigheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast fem da-
gar efter det att Polismyndigheten fick kännedom om dödsfallet. Rapporte-
ringen ska avse vägtrafikolyckor då någon avlidit vid olyckan eller som en
följd av en sådan olycka inom 30 dagar från olyckstillfället.

3 §

3

Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikanalys och Polismyndig-

heten meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för rapporteringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1166.

2 Senaste lydelse 2008:1166.

3 Senaste lydelse 2010:118.

SFS 2014:1244

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014