SFS 2014:1245 Förordning om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

141245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kontinentalsockelförordningen
(1966:315);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

ska ha följande lydelse.

2 §

1

Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd en-

ligt lagen (1996:314) om kontinentalsockeln utövas av Sveriges geologiska
undersökning. Myndigheten ska vid tillsynen samverka med andra myndighe-
ter, vilkas verksamhet berörs av tillståndet.

Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Polismyndigheten ska på begäran av

Sveriges geologiska undersökning biträda vid utövningen av tillsynen.

Denna paragraf gäller inte vid tillsyn enligt 15 c § lagen om kontinental-

sockeln.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:523.

SFS 2014:1245

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014