SFS 2014:1246 Förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

141246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:340) om
skolskjutsning;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning

ska ha följande lydelse.

2 §

1

Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att

kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.

I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra

stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman
inom skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjuts-
ning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer
efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar för
trafikfrågor, Polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg
och de platser där på- eller avstigning bör ske.

Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att

undvika olyckor i samband med skolskjutsning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:527.

SFS 2014:1246

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014