SFS 2014:1247 Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

141247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1976:1128) om felparke-

ringsavgift

1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

10 §

2

Har Polismyndigheten eller allmän domstol meddelat beslut som

innebär att betalningsansvar för felparkeringsavgift har undanröjts, ska Trans-
portstyrelsen underrättas om beslutet. I fråga om beslut som har meddelats av
en tingsrätt ska underrättelse sändas endast om beslut som har vunnit laga
kraft.

Väcks åtal eller utfärdas ett strafföreläggande i fall som avses i 14 § lagen

(1976:206) om felparkeringsavgift och framgår det av utredningen att parke-
ringsanmärkning har meddelats, ska Transportstyrelsen underrättas.

12 §

3

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift eller denna förordning får i fråga om 8 och 9 §§ lagen om
felparkeringsavgift och 4 § denna förordning meddelas av Polismyndigheten
och i fråga om 13 § första stycket lagen om felparkeringsavgift och 6 § denna
förordning av Skatteverket efter samråd med Transportstyrelsen. I övrigt får
verkställighetsföreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. Formulär till blan-
ketter fastställs av Transportstyrelsen efter samråd med annan myndighet som
berörs. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att felparkeringsavgift
endast får betalas med användande av blankett som styrelsen har fastställt ef-
ter samråd med Posten Aktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1981:144.

2 Senaste lydelse 2008:1116.

3 Senaste lydelse 2008:1116.

SFS 2014:1247

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014