SFS 2014:1249 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

141249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 3 § förordningen (1980:789) om åtgärder

mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 §

1

Innan Transportstyrelsen fattar beslut med stöd av denna förordning

ska den höra

1. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i fråga om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 1 kap. 2 §, 2 kap., 3 kap. 2 §

andra stycket, 7 §, 8 §, 11 § första stycket i fråga om anordningarnas utform-
ning och drift eller 13 §, 4 kap. 1 eller 8 §,

b) medgivande som lämnas med stöd av 3 kap. 1 §, och
c) föreskrifter om undantag med stöd av 9 kap. 1 §, dock inte avseende un-

dantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

2. Kustbevakningen och Polismyndigheten, i fråga om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 5 kap. 4 §, och
b) föreskrifter om undantag med stöd av 9 kap. 1 §, i fråga om undantag

från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,

3. Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och

Sjöfartsverket samt, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet,
Försvarsmakten, i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 7 kap. 1 §,

4. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hydro-

logiska institut, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i fråga
om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot förore-
ning från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

5. Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och

Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 2 lagen om åtgärder
mot förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,

6. Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i

fråga om

a) beslut om samråd som avses i 7 kap. 4 § andra stycket,
b) föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §, och
7. Försvarsmakten i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 3 kap.

11–13 §§ eller föreskrifter om undantag som meddelas med stöd av 9 kap.
1 §, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet.

1 Senaste lydelse 2011:654.

SFS 2014:1249

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1249

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)