SFS 2014:1250 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

141250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning
av fordon i vissa fall;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 8, 9, 12, 15, 16 och 19 §§ förordningen

(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen

(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande
fall.

1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara upp-

står eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller
c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn.
3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud enligt

fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordonsförord-
ningen (2002:925),

b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller brukandeförbud

enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller motsvarande förbud enligt
vägtrafikskattelagen (2006:227) eller enligt lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt,

c) fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen (1975:1410)

och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring,

d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars

inte kan identifieras på platsen,

e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för

rörelsehindrade som hos Polismyndigheten har anmälts stulet eller förlorat,
eller

f) fordonets ägare har skulder avseende avgifter enligt lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift som uppgår till mer än 5 000 kronor.

4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering
a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkeringstill-

stånd för rörelsehindrade,

1 Förordningen omtryckt 2003:639.

2 Senaste lydelse 2014:1047.

SFS 2014:1250

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1250

b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,
c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),
d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller

en cykelöverfart, eller

e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat
än för på- eller avlastning av gods.

6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och

det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än
parkering av fordonet.

7. Om det är ett fordonsvrak.
8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en parkeringsplats som är reserverad för fordon som avses i 10 kap. 2 §
tredje stycket trafikförordningen.

8 §

3

Kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverkets region svarar för de

särskilda uppställningsplatserna.

Sådana platser ska vara inhägnade och tillfredsställande bevakade.

9 §

När någon annan myndighet än Polismyndigheten har beslutat eller

verkställt flyttning, ska den genast underrätta Polismyndigheten.

12 §

4

En sådan kungörelse som avses i 5 § andra stycket lagen (1982:129)

om flyttning av fordon i vissa fall ska anslås senast veckan efter flyttningen
om det flyttade fordonet är registrerat och annars så snart det kan ske. Kungö-
relsen ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten.

15 §

5

Polismyndigheten ska föra ett register över de fordon som har flyttats.

Registret ska innehålla uppgifter

1. som gör det möjligt att identifiera fordonet,
2. om var fordonet var uppställt när det flyttades, och
3. om vart fordonet har flyttats.
Uppgifter enligt första stycket 2 och 3 ska inkludera uppgifter om kommun

och län.

16 §

6

Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas och

verkställas av

1. Polismyndigheten,
2. kommunal myndighet i en kommun som svarar för parkeringsövervak-

ning enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. inom
det område som parkeringsövervakningen ska omfatta enligt kommunens be-
slut, och

3. Trafikverkets region när det gäller flyttning enligt 2 § 2 av fordon som

står uppställda inom vägområdet för sådan allmän väg som staten är väghål-
lare för.

3 Senaste lydelse 2010:279.

4 Senaste lydelse 2003:639.

5 Senaste lydelse 2003:639.

6 Senaste lydelse 2010:279.

background image

3

SFS 2014:1250

På begäran av annan kommun än sådan som avses i första stycket 2 får

länsstyrelsen bestämma att en kommunal myndighet får meddela beslut om
och verkställa flyttning enligt 2 § 2 a och c.

När två eller flera myndigheter får meddela beslut om och verkställa flytt-

ning av fordon inom samma område ska samråd ske mellan myndigheterna
om hur dessa uppgifter ska fördelas.

19 §

7

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställig-

heten av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2004:623.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014