SFS 2014:1251 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

141251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mönstringsförordningen (1984:831);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 13 § mönstringsförordningen (1984:831) ska ha

följande lydelse.

13 §

1

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställig-

heten av mönstringslagen (1983:929) och denna förordning. Föreskrifter om
utlämnande av sjöfartsbok av passmyndighet inom riket får meddelas efter
samråd med Polismyndigheten. Föreskrifter som rör förhållanden utom riket
får meddelas efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1148.

SFS 2014:1251

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014