SFS 2014:1252 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

141252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § och 4 kap. 8 § sjötrafikförordningen

(1986:300) ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

1

Föreskrifter som meddelats med stöd av 1, 2 eller 2 a § gäller inte när

ett fartyg används

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. i brådskande tjänsteutövning av
a) Försvarsmakten,
b) polismän, tulltjänstemän eller kustbevakningstjänstemän,
c) personal vid Sjöfartsverket, och
d) läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär, eller
3. i andra jämförliga trängande fall.

4 kap.

8 §

2

Bestämmelserna i 5�7 §§ gäller inte fartyg som tillhör Polismyndighe-

ten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket eller Tullverket eller i övrigt används i
dessa myndigheters tjänst och inte heller fartyg som av annan civil myndighet
används för polisuppsikt eller liknande ändamål. För sådan trafik utfärdar
Försvarsmakten anvisningar i samråd med berörd myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1105.

2 Senaste lydelse 1994:666.

SFS 2014:1252

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014