SFS 2014:1253 Förordning om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

141253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 4 § svävarfartsförordningen (1986:305) ska ha

följande lydelse.

4 §

1

Svävare får användas utan tillstånd i tjänsteutövning inom Polismyn-

digheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjö-
fartsverket, Tullverket och den kommunala räddningstjänsten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:140.

SFS 2014:1253

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014