SFS 2014:1255 Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

141255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:717) om
undersökning av olyckor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9, 21 och 24 §§ förordningen (1990:717) om un-

dersökning av olyckor

1 ska ha följande lydelse.

9 §

I fråga om olyckor och tillbud som berör luftfarten, sjöfarten eller spår-

trafiken får åtgärder som avses i 8 § andra stycket lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor vidtas, förutom av Polismyndigheten, av tillsyns-
myndigheten.

21 §

2

Om Polismyndigheten får kännedom om att det har inträffat en olycka

som anges i 2 § första stycket lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
ska myndigheten omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten eller, i fall som
avses i 2 § första stycket 4 samma lag, Statens haverikommission.

Om Polismyndigheten får kännedom om att en olycka med ett fritidsfartyg

har inträffat, ska myndigheten omedelbart underrätta Transportstyrelsen, om
olyckan har medfört att någon har avlidit eller drabbats av svår kroppsskada.

Det som sägs i första och andra styckena om Polismyndigheten gäller i

fråga om fartygsolyckor även Tullverket och Kustbevakningen.

24 §

Om det har inträffat en olycka eller ett tillbud som avses i 2 § första

stycket 1–3 lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, ska tillsynsmyn-
digheten förvissa sig om att det inträffade är känt för Polismyndigheten. Till-
synsmyndigheten ska också se till att Polismyndigheten får kännedom om
vem som undersöker olyckan eller tillbudet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:491.

2 Senaste lydelse 2008:1157.

SFS 2014:1255

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014