SFS 2014:1256 Förordning om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälliga bilförbud

141256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1080) om
tillfälliga bilförbud;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 8 §§ förordningen (1990:1080) om till-

fälliga bilförbud ska ha följande lydelse.

6 §

1

�ven om förbud har meddelats får gator och vägar inom ett förbudsom-

råde användas

1. av personal vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller

Kustbevakningen, läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i
deras yrkesutövning,

2. för transport av sjuka personer till och från läkare eller sjukvårdsinrätt-

ning,

3. vid räddningstjänst av statlig brandkår eller kommunal organisation för

räddningstjänst,

4. i väghållningsarbete eller liknande arbete på eller vid vägen, och
5. i andra med 1�4 jämförliga trängande fall.
Frågor om ytterligare undantag prövas av kommunen i enlighet med vad

som föreskrivs i 7, 18 och 19 §§. Ett undantag får förenas med särskilda vill-
kor.

8 §

2

Innan en beredskapsplan antas ska kommunen samråda med

1. Transportstyrelsen,
2. länsstyrelsen,
3. Polismyndigheten,
4. trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv

persontrafik,

5. intilliggande kommuner.
Andra myndigheter samt organisationer och företag som väsentligt kom-

mer att beröras av ett förbud ska ges tillfälle till samråd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2003:795.

2 Senaste lydelse 2008:1167.

SFS 2014:1256

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1256

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)