SFS 2014:1257 Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

141257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella
vägtransporter;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 10, 17, 25 a och 34 §§ förordningen (1993:185)

om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter ska ha följande
lydelse.

10 §

1

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller på väg är Polismyn-

digheten. Behörig kontrolltjänsteman är en polisman eller bilinspektör.

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företags lokaler är

Transportstyrelsen. Behörig kontrolltjänsteman är en särskilt förordnad tjän-
steman vid styrelsen.

17 §

2

Polismyndigheten ska senast den 15 februari varje år lämna uppgifter

om kontroller på väg till Transportstyrelsen. Uppgifterna ska vara indelade i
följande kategorier:

1. Typ av väg, som kan vara motorväg, riksväg eller annan väg, och vilket

land det kontrollerade fordonet är registrerat i.

2. Typ av färdskrivare, analog eller digital.
Polismyndigheten ska samtidigt lämna uppgift om hur många färdskrivare

som har kontrollerats vid vägkontroller under det föregående året och antalet
konstaterade överträdelser mot 19, 19 a och 20 §§ och vad dessa överträdelser
bestått i.

25 a §

3

Om sanktionsavgift enligt 22 a § ska tas ut av någon som inte har

hemvist i Sverige, ska en polisman vid vägkontrollen besluta att sanktions-
avgiften ska betalas i förskott. Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

34 §

4

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. verkställigheten av denna förordning, och
2. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning enligt

denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av för-
ordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har hörts.

1 Senaste lydelse 2010:1617.

2 Senaste lydelse 2013:11.

3 Senaste lydelse 2013:11.

4 Senaste lydelse 2010:1617.

SFS 2014:1257

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1257

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

;