SFS 2014:1258 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

141258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1279) med
bemyndigande att meddela föreskrifter och andra
beslut enligt sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:1279) med bemyndi-

gande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)
ska ha följande lydelse.

1 §

1

Sjöfartsverket får lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket

sjölagen (1994:1009).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
� prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjölagen,
� skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen samt vissa skeppshand-

lingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen,

� undantag från skyldigheten att föra dagbok enligt 18 kap. 1 § sjölagen

och om avgifter för prövning av en ansökan om undantag, och

� dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen.
Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndighe-

ten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1589.

SFS 2014:1258

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014