SFS 2014:1260 Förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

141260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:780) om
biluthyrning;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 8–10 och 16 §§ förordningen (1998:780) om

biluthyrning ska ha följande lydelse.

8 §

1

Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att

1. föra anteckningar över uthyrningar,
2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som Transportstyrelsen

beslutar,

3. på begäran av Transportstyrelsen sända in sammandrag av anteckning-

arna,

4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av Transportstyrelsen

eller Polismyndigheten, och

5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som Transportstyrelsen begär.

9 §

2

En kopia av ett beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse och om änd-

ring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till Skatteverket och
Polismyndigheten.

10 §

3

Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara

av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska tilldelas en varning
eller om tillståndet ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i verksamheten,

ska Transportstyrelsen anmäla detta till Polismyndigheten eller en åklagar-
myndighet.

16 §

4

Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela

föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen att inhämta den personut-
redning som behövs för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning
och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2009:1366.

2 Senaste lydelse 2009:1366.

3 Senaste lydelse 2009:1366.

4 Senaste lydelse 2009:1366.

SFS 2014:1260

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1260

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)