SFS 2014:1261 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

141261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1998:786) om internationella

vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha
följande lydelse.

9 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EG) nr
1072/2009, förordning (EG) nr 1073/2009 och förordning (EG) nr 3298/94.

Polismyndigheten får i fråga om polismän och Tullverket får i fråga om

tulltjänstemän meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i
denna förordning om hindrande av fortsatt färd. Innan sådana föreskrifter
meddelas ska myndigheterna samråda med varandra.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1093.

SFS 2014:1261

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014